ستاد همایش
دکتر محمد پورکاظمی
رئیس
استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: mpourkazemi17 [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر سیدرضا سیدمرتضائی
رئیس
استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: rmortezaei [at] yahoo.com
دکتر سیمین دهقان مدیسه
دبیر
استادیار، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
پست الکترونیکی: s_dehghan2002 [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
مهندس سید عبدالصاحب مرتضوی زاده
رئیس
کارشناس ارشد، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
پست الکترونیکی: saheb.mortezavi [at] gmail.com
دکتر حسین هوشمند
دبیر اجرایی
استادیار، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
پست الکترونیکی: houshmand_h [at] yahoo.com