محورهای همایش ملی منطقه­ای آبزی­پروری- مدیریت و ارتقاء بهره­وری  منابع آب

 

 

1-      معرفی گونه های سازگار با تغییرات اقلیمی جهت تنوع بخشی به آبزی پروری

2-      استفاده از منابع آبی غیر متعارف در آبزی پروری

3-      فناوری های نوین در آبزی پروری در شرایط کم آبی

4-      پتانسیل­ها، بازسازی ذخایر و بهره برداری مسؤولانه به منظور توسعه پایدار آبزی پروری

5-      فیزیولوژی, بهداشت و بیماری ها و مدیریت تغذیه آبزیان در شرایط تغییرات کمی و کیفی آب

6-      ژنتیک، اصلاح نژاد، بیوتکنولوژی و نانو زیست فناوری در آبزی پروری در شرایط کم آبی

7-      امنیت غذایی، عمل آوری و ابعاد اقتصادی و اجتماعی در بحران آب در آبزی پروری