اهواز،  گلستان، گیت بوستان، مرکز همایش های بین المللی بوستان