همایش ملی منطقه ای آبزی پروری – مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب در اهواز برگزار شد.
1397-10-27

همایش ملی منطقه ای آبزی پروری – مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب در اهواز برگزار شد.