اهداف همایش ملی منطقه‌ای آبزی پروری مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب

 

-         معرفی روش‌های نوین به منظور توسعه آبزی پروری با محدودیت میزان آب

-         معرفی گونه های جدید آبزی به منظور برون رفت از مشکلات ناشی از کاهش کمی وکیفی منابع آبی

-         روشنگری در رابطه با واقعیت وضعیت موجود و آینده منابع آبی و لزوم تغییر دیدگاه میزان مصرف آب در سیستم سنتی و ارائه راهکارهای کاهش مصرف در آبزی پروری

-         ایجاد مقبولیت و جلب مشارکت بخش خصوصی و جامعه پرورش دهندگان در اجرای روش‌های نوین به منظور افزایش تولید در واحد سطح